Andøy kommune – del II

Da Andøy kommune ble opprettet (fra 1/1 1964) var en inne i ei oppgangstid  for kommunen – folketallet økte og i 1966 hadde kommunen over 8.100 innbyggere. Videre ble Andenes og Andøya  fra sommeren 1964  tatt opp i SAS sitt stamruteprogram med daglige flyvninger sydover til Oslo og nordover til Kirkenes.

Kongen i statsråd hadde bestemt at den nye kommunens kommunestyre skulle bestå av 37 representanter – dette var jo mange flere enn hva som tidligere var i hver enkelt av de gamle kommunene Andenes, Dverberg og Bjørnskinn.. (Sigurd Øvergård hadde rett da han kalte dette et lite riksråd).

Som sagt var Andøy  på denne tid oppe i ei rivende utvikling i forbindelse med utbygginga av flyplassen. Spesielt Andenes fikk merke denne utviklingen – stedet fikk ei skikkelig havn, skikkelig vannforsyning og oppgradert elektrisitet. Flyplassutbyggingen ga også betydelig vekst i folketallet og langt størsteparten av denne tilveksten kom  på Andenes.

Dette så jo de to andre to kommunene og for å få ”så mange som mulig fra eget kommune-område ” inn i det nye kommunestyret og dermed forhindre at Andenes (Nord-øya) skulle bli for dominerende i det nye kommunestyret, gikk de etablerte politiske partier sammen om ei fellesliste i hver av disse to kommunenes områder.

På ”Sørøya” fikk lista navnet: Arbeidernes, gårdbrukernes, fiskernes og andre næringsdrivendes liste. Dette var gamle Bjørnskinn kommunes liste, men bygda Åse – som opprinnelig tilhørte Dverberg kommune – stilte seg bak denne lista.

På ”Midtøya” kalte en listen: Den tidligere Dverberg kommunes fellesliste – og var gamle Dverberg kommunes liste ved valget. Ved valget fikk ”Sørøya”  11 representanter innvalgt og ”Midtøya” fikk 8 representanter innvalgt – til sammen 19 representanter i det nye kommunestyret .

”Nordøya” fikk 18 representanter innvalgt og dermed må en vel kunne si at ”Sør – og Midt-øya” hadde oppnådd sin hensikt, nemlig å  hindre Andenes (Nordøya) i å få rent flertall i det nye kommunestyret (allerede her må en vel kunne si at sør/nord-problematikken i Andøy var høyst oppegående, min anførsel). Det var  bare Det Norske Arbeiderparti i Andenes gamle kommune som stilte rein liste og valgresultatet tilsier vel at dette må kunne kalles ei ”rein” Andenesliste. Men også her i gamle Andenes kommuneområde ble det stilt felleslister.

Den ene fikk navnet: Nord-Andøyas liste. Valgresultatet gjorde at denne lista stort sett bare gikk under navnet Bleiksfolkets liste. Den andre var: Upolitisk Fellesliste for Andenes sogn.

Det første kommunestyre i nye Andøy kommune fra 1/1 1964

Fra ”Sørøya”  ble disse valgt inn i Andøy kommunestyre fra 1/1 1964:

Arbeidernes, gårdbrukernes, fiskernes og andre næringsdrivendes liste

Representanter: Vararepresentanter:

Anton P. Medby, Medby                          Lauritz Hansen, Fornes

Johan Kleppe, Bjørnskinn                      Kåre Holmvik, Gavlen

Isak Isaksen, Nøss                                    Gerhard Andreassen, Stokkland

Anskar J. Bø, Risøyhamn                        Kyrre Nikolaisen, Åsebakken

Edit Lyngra, Åsebakken                           Kåre Lorentzen, Risøyhamn

Ivar Søreng, Bøgard                                   Erling Søreng, Bøgard

Gunnar Kristiansen, Åsebakken            Trygve Grav, Øygård

Oddvar Solvoll, Risøyhamn                     Konrad Barosen, Nygård

Ole Benjaminsen, Risøyhamn                 Olaf Lidal, Åsebakken

Ernestus Ernestussen, Nøss                     Arthur J. Furfjord, Forfjord

Edvin Steffensen, Nøss                              Odd Hansen, Risøyhamn

Martin Rørnes, Strandlandet

Fra ”Midtøya” ble disse innvalgt:

Den tidligere Dverberg kommunes fellesliste

Representanter                                         Vararepresentanter

Lindberg Nyborg, Saurastrand                 Trygve Solvang, Stave

Hans D. Gansmoe, Dverberg                    Ole Lambersøy, Nordmjele

Birger Balteskard, Dverberg                      Ole Nilsen, Nordmjele

Gunleik Antonsen, Nordmjele                  Otto Riksen, Dverberg

Trygve Edvardsen, Skogvoll                       Randolf Johansen, Dverberg

Magnus Eilertsen, Saurastrand                Martin Rydning, Ånes

Andreas Bjåstad, Dverberg                        Koba Sellevoll, Sellevoll

Olav Berg Olsen, Dverberg                        Kåre Stavseth, Dverberg

Iver Korsnes, Saurastrand

Per Ingebrigtsen, Dverberg

Fra ”Nord-øya” ble disse innvalgt:

Det Norske Arbeiderparti.

Representanter                                       Vararepresentanter

Knut Bolstad, Andenes                               Erling Alsos, Andenes

Hjalmar Kristiansen, Haugnes                Valberg Pettersen, Haugnes

Hans Haugen, Andenes                              Erling Johansen, Fiskenes

Oluf Bjørvik, Andenes                                  Torstein Nilsen, Andenes

Ole Strand, Andenes                                     Arvid Mathisen, Andenes

Leif Mathisen, Andenes                               Klaus Karlsen, Bleik

Torbjørn Wikhaug, Andenes                      Noralf Pettersen, Andenes

Magnus Lødding, Andenes                         Knut Bernhoff, Andenes

Alfred Sostad, Andenes                                Alf Wangsmo, Skarstein

Olaf Hansen, Bleik                                       Asbjørn Stenersen, Breivik

Karstein Johansen, Andenes

John Andreassen, Andenes

Hans Nilsen, Fiskenes

Nord – Andøyas liste:

Representanter                                        Vararepresentanter

Asbjørn Wilhelmsen, Bleik                        Roald Rydland, Bleik

Lars Dragland, Bleik                                    Tonning Myrvang, Haugnes

Jens Aune, Andenes                                     Jarle Jørgensen, Andenes

Halvdan Andreassen, Bleik                        Yngvar Fredheim, Andenes

Einar Rabben, Fiskenes                               Asbjørn Høyning, Andenes

Harold Nicolaisen, Andenes                      Egil Kristoffersen, Andenes

Per Finneng, Andenes

Kåre Røsnes, Andenes

Upolitisk liste for Andenes sogn:

Representanter                                       Vararepresentanter

Erling Norheim, Bleik                                Leif A. Iversen sen., Andenes

H. Oddlo Erichsen, Andenes

Ådne Eriksen, Andenes

37 representanter  var nå innvalgt til det første kommunestyret i den nye Andøy kommune og av disse 37  skulle det velges et formannskap. Ut fra størrelsen på kommunestyret (37) skulle det nye formannskapet ha 9 representanter (antall formann/størrelsen på formannskapet går fram av kommuneloven). Valg av formannskap foregikk som forholdtallsvalg (egne regler og nøye beskrevet i valgloven) ut fra lister der kandidatene var ført opp.

Enda en gang kan en se ”posisjoneringen” for å bli representert i formannskapet. En ny liste  kom opp ved dette formannskapsvalget – Det Norske Arbeiderparti og Bleiksfolkets liste. Lars Dragland, Bleik kom inn i kommunestyret på Nord-Andøyas liste. Han kom også  inn i formannskapet, men denne gang på Det Norske Arbeiderparti og Bleiksfolkets liste.


Det første formannskap i Andøy nye kommune fra 1/1 1964

Fra ”Sør-øya”

Arbeidernes, gårdbrukernes, fiskernes og andre næringsdivendes liste:

Formenn:                                              Varaformenn:

  1. Anton P. Medby                       1. Edit Lyngra
  2. Johan Kleppe                           2. Ivar Søreng
  3. Isak Isaksen                             3. Gunnar Kristiansen

4. Oddvar Solvoll

5. Ole Benjaminsen

6. Ernestus Ernestusen

7. Edvin Steffensen

Fra ”Midtøya”

Den tidligere Dverberg kommuunes fellesliste:

Formenn:                                           Varaformenn:

1. Hans D. Gansmoe                        1. Lindberg Nyborg

2. Birger Balteskard                         2. Olav Berg Olsen

3. Trygve Edvarden

4. Gunleik Antonsen

5. Andreas Bjåstad

Fra ”Nord-øya”:

Det Norske Arpeiderparti og Bleiksfolkets liste:

Formenn:                                   Varaformenn:

1. Knut Bolstad                             1. Hjalmar Kristiansen

2. Lars Dragland (Bleik)            2. Leif Mathisen

3. Ole Strand                                  3. Torbjørn Wikhaug

4. Gunvald Johansen

5. Olav Hansen (Bleik)

6. Hans Haugen

7. Oluf Bjørvik

8. Magnus Lødding

9. Alfred Solstad

Nord – Andøyas liste:

Formenn:                                  Varaformenn:

1. Harold Nicolaisen                     1. Einar Rabben

2. Halvdan Andreassen

3. Jens Aune

Da var både kommunestyre og formannskap på plass og som en ser har Sør-øya og Midt-øya klar å holde på ”flertallet” også i formannskapet ( 5 – 4). Nå sto ordførervalget på dagsorden. Det er tydelig at nord-sørproblematikken er oppe å går for det blir framsatt forslag på to kandidater – begge er arbeiderpartifolk. Disse ble foreslått:

Fra Arbeidernes, gårdbrukernes, fiskernesa og andre næringsdrivendes liste:   Anton P Medby

Fra Det Norske Arbeiderparti (Nord-øya) :  ……………………………….      Knut Bolstad

Valget ble utrolig spennende – det ble stemmelikhet og en måtte tilslutt foreta loddtrekning. Ved loddtrekning ble så Anton P. Medby valgt til ordfører i nye Andøy kommune og Knut Bolstad ble valgt til varaordfører. Nå var den politiske ledelse i nye Andøy kommune endelig valgt og en kunne starte på det viktige arbeidet med å utvikle nykommunen til beste for alle innbyggerne. Men, bare noen (10) dager etter at arbeidet i nykomunen startet opp, den 10. januar 1964  døde ordfører Anton P Medby. Varaordfører Knut Bolstad overtok ordførervervet og ny varaordfører måtte velges. Det ble ”Sør-øya” som fikk varaordføreren – nemlig Johan Kleppe.

Som følge av at Anton P Medby gikk bort, rykket Edit Lyngra opp som fast formann fra 10.1.1964 og en kan vel si at helt fra begynnelsen var kvinnene i nye Andøy kommune representert både i kommunestyre og formannskap.

Legg igjen en kommentar