Vedtekter Andøy Historielag

Vedtektene til Andøy Historielag

§ 1 Formål:
Andøy Historielag har til formål å vekke interessen og skape forståelse for Andøy Kommunes lokale historie. Historielaget skal videre samle inn og ta vare på historisk materiale som har betydning for Andøy Kommunes historie og som forteller om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2 Virksomhet
For å nå formålet kan Andøy Historielag holde foredrag, kåserier og arrangere møter, kurs og ekskursjoner foreta registreringer, samle inn muntlige og skriftlige tradisjoner belyse og registrere lokale navn, dialekt og uttrykk, samle inn og registrere fotografier, karter, lokal tilknyttet litteratur registrere og dokumentere lokal bygningshistorie arbeide for å gi ut egen årbok og delta i arbeidet med Andøy Bygdebok arbeide for vern av kulturminner og fornminner i Andøy Kommune åpne og drive eget nettsted arbeide for systematisering og utvidelse av det lokalhistoriske arkiv på Dverberg og gjøre det tilgjengelig for publikum etter eget regelverk delta i samfunnsdebatten når det gjelder kulturvern og lokalhistorie.

§ 3 Medlemskap
Medlemmer av laget er:
Alle som betaler en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.
Æresmedlemmer valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høyeste organ.
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av oktober måned eller annet tidspunkt som årsmøtet bestemmer. Det skal kunngjøres i lokalavisene med 14 dagers varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 12 medlemmer er til stede. Oppnås ikke beslutningsdyktighet kan styret innen en uke innkalle til nytt møte med 14 dagers varsel, for da å fatte beslutning med vanlig flertall blant de frammøtte.

Vedtektene kan bare endres på ordinært årsmøte, og da med minst 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene. Forslag til vedtektsendring må publiseres sammen med møteinnkallelsen.

På årsmøtet skal styret legge fram revidert regnskap og årsmelding samt forslag til budsjett og arbeidsprogram for kommende år. Dersom et flertall av styret eller minst 1/3 av de registrerte medlemmene i laget krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Det skal føres protokoll som skal underskrives av minst to av møtedeltakerne.

Årsmøtet fastsetter kontingenten.

Årsmøtet skal velge:

  • Leder, som velges særskilt for ett år av gangen.
  • Seks styremedlemmer med funksjonstid to år. Unntak er etter det første året da to av styremedlemmene er på valg etter loddtrekning.
  • Tre varamedlemmer med funksjonstid to år. Unntak er etter første året da ett varamedlem er på valg etter loddtrekning.
  • To revisorer for to år.
  • Valgnemnd på tre personer.

Tillitsvalgte kan nekte gjenvalg for like lang tid som de har fungert.

§ 5 Styret
Styret konstituerer seg på møte som avholdes innen 14 dager etter årsmøtet. Til det første møtet innkalles også varamedlemmene.
Styret skal lede lagets aktiviteter i samsvar med vedtektene og årsmøtevedtak.
Styret velger innbyrdes nestleder, sekretær og kasserer.
Styrevedtak er gyldig hvis minst fire av medlemmene er til stede.
Styremøte skal avholdes så ofte som det er behov eller minst ett styremedlem ber om møte.
Styret kan oppnevne eller engasjere personer til spesielle oppgaver innen lagets virkefelt.
Det skal føres protokoll som underskrives av alle møtedeltakerne.

§ 6 Oppløsning
Årsmøtet kan vedta oppløsning av laget etter at forslag om det er publisert sammen med møteinnkallingen. Oppløsningsvedtak krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene.
Lagets eiendom skal deretter tilfalle Andøy Kommune, som kan bruke midlene i det lokale kulturarbeid etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med vanlig flertall.

Legg igjen en kommentar