Tilskudd til lokalhistorisk arbeid

Tilskudd fra Andøy Historielag – informasjon

Andøy Historielag har for inneværende år avsatt inntil kr. 50.000,- som kan fordeles til forskjellige tiltak som ivaretar den lokale historia i tilknytning til Andøy. Foreninger eller enkelt personer kan søke. Søknaden sendes styret i Andøy Historielag innen angitt søknadsfrist.

Tilskudd kan gis inntil 50 % av konkrete prosjekter. Prosjektet må i sin helhet være planlagt og utført i samsvar med eventuelle retningslinjer fra overordnet kulturvernmyndighet.

Tildelte midler må være brukt innen ett år fra vedtaket om tildeling.

Det må avleveres rapport og bekreftet sluttregnskap før utbetaling av innvilget tilskudd.

Utbetalt tilskudd som ikke er benyttet i samsvar med søknaden kan kreves tilbakebetalt.

Søknadskjema fås enten på mail til andoyhistorielag@gmail.com eller kan lastes ned fra historielagets nettside: www.andoy-historielag@org

Søknadsfrisk: 1.mai 2023

Innhold i søknaden:

  1. Prosjektbeskrivelse (kort omtale av prosjektet)

  2. Kostnadsoverslag som viser kostnadene ved hele prosjektet og eventuelt delprosjektet det søkes tilskudd til.

  3. Finansieringsplan som viser planlagt finansiering av hele prosjektet og delprosjektet det søkes tilskudd til, herunder også andre tilskuddytere

  4. Nye søkere vil bli prioritert

Andøy Historielag har også i år satt av kr 50 000 til fordeling.

Tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar den lokale historia i tilknytning til Andøy. Foreninger eller enkeltpersoner kan søke. 

Legg igjen en kommentar