Skjøtselsplan for jernaldergårdene Sletten – Bakkan på Bø i Andøy kommune

FORORD
Formålet med denne planen er å beskrive tilstand og behovet for skjøtsel på området der
jernaldergårdene Sletten – Bakken ligger. Skjøtselen beskrives i forhold til kulturminner og
vegetasjonsutvikling, og vil forsøke å beskrive de skjøtselstiltak som vil gi best effekt på
bevaring og synliggjøring av kulturminnene.
Ressursene på Sletten – Bakkan bør og kan forvaltes i et samspill mellom ulike interesser til
beste for allmennheten og storsamfunnet. Ulike aktører er aktuelle i den praktiske utføringa av
skjøtselstiltak, og dette er omhandla i planen. For den praktiske iverksettelsen av planen er det
nødvendig å få formelle avtaler mellom Tromsø museum som eier og de som skal iverksette
tiltak. Iverksatte tiltak må også følges opp med kontinuitet for å oppnå effekt.
Ragnhild Renna (s.)

Last ned planen i PDF her!

Legg igjen en kommentar